Kurakashwa kwemapurisa kuBudiriro

Following the Budiriro drama much has been said and written. I was sent this gem earlier today:

Tsamba yamadzibsba kumapurisa.

From:
Madzibaba Ishimaeri
Krawa No. 9
Masowe

Date: 30 May 14

To:
Mapurisa ose

Ref: KUDZOKA KWETSVIMBO YAMOSES

Muzita ramadzibaba neremadzimai neretsvimbo inoera ndinokukwazisai ndichiti makadii. Ndinovimba kuti mava kupora. Kuno vakomana vakangomirira kudzoka kwenyu.

Ndati ndikurangaridzei kuti tsvimbo yaMoses tisu tinayo kuno kuMasowe, ndofunga makagutsikanawo nemashandiro ayo. Sekuvhura kwayakaita mvura mugungwa, ndiwo mavhuriro ayakaita zvekare chaunga chemapurisa, vana vemasowe vakafamba nepakati pasina problem.

Zvino ndanzwa kuyi vakomana vanoda kudzoka zvekare. Ndine urombo kuti isu vanamadzibaba hatidzore tsvimbo nekuti police yapfeka helmet.

Izvozvi tatovawo neSupport Unit iyo inova chikwata chemadzimai chinenge chichiimba chichikuza vanamadzibaba kana vave kukushandirai.

Ndofunga maiita kungonzwa kuti kumasowe kwakarohwa munhu namporofita, makazvionera mega.

Iko zvino takagadzirira zvombo zvinosanganisira tsvimbo, matombo emteuro uye mbiya dzemvura inopisa.

Ndatenda

Ndini wenyu mumweya

Madzibaba Ishumaeri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s